Izu3

60 tekstów – auto­rem jest Izu3.

* * *

Dziś uj­rzeć znów chcę nad­wiślański świt,
ten który na­wet w deszczu promienieje.
Ten przy którym śmieje się serce
i ten przy którym są przyjaciele.

Tam gdzie Ja­giełło swe woj­sko prowadził,
aby na Grun­wald śpie­szyć nim czas minie.
Tam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 października 2017, 19:37

* * *

Nieuspany
Bo wciąż żywy duch w naszych bi­je sercach
Ta sa­ma krew
Co płynie wciąż w żyłach dając nam życie
Te sa­me łzy
Co ra­zem nieje­den raz wy­lewa­my gdy los nas krzywdzi.
Ci sa­mi my
choć łat­wo­pal­ni wciąż chce­my więcej.. 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 16 października 2017, 19:36

Nie mam nic

Nie mam już nic,
z wyjątkiem tych kil­ku ludzi.
Nic po­za tym miejscem,
w którym mi się nig­dy nie nudzi.

Miałam czas,
stworzyły się z niego piękne wspomnienia.
Miałam was
co dnia sta­wała się we­sel­sza Ziemia.

Miałam miejsce,
i już go nie mam, bo stał się domem.
Miałam nadzieję
i odpłynęła gdzieś już marzeń promem.

Nie mam nic,
a właśnie może to co mam to wszystko
Bo stra­ciłam już wiele,
lecz to co zos­tało jest ze mną blisko... 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 16 października 2017, 19:32

* * *

Jak zna­leźć miłość w świecie pełnym nienawiści
Jak od­na­leźć siebie w tym Chaosie życia
Spójrz na świat ko­lej­ny Po­lak- Emigracja
Tak nie za­pew­ni so­bie lep­sze­go życia

Każdej godzi­ny każde­go miesiąca
ko­lej­ny obóz kon­cen­tra­cyj­ny sta­wiamy sobie
Za­bija­my się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 kwietnia 2017, 14:57

" Os­tatnia mi­nuta spo­wie­dzi, jest pier­wszą mi­nutą no­wego życia" 

myśl • 13 stycznia 2017, 00:10

* * *

Czyż w ciszy nie łat­wiej zna­leźć siebie,
W ciszy spo­koj­nej, nie pełnej krzyku.
Siebie to znaczy auten­ty­ka,
Skry­tego pod maską ziem­skiego chaosu..
Usiądź na chwilę,
Wejdź w swo­je życie
I po­malut­ku kar­tka po kartce.
Przekładaj, na­dawaj tytuły...
To twoja [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 stycznia 2017, 00:04

* * *

Stoję na gra­nicy, gra­nicy włas­nych marzeń i wspom­nień. Spoglądam przez ok­no- widzę je­sień, smutną i po­nurą. Wychodzę na spa­cer. Ko­lej­ne kro­ki po wiej­skiej uliczce, zaczy­na pa­dać. Idę da­lej, szu­kam szczęścia- kiedyś znajdę. Idę.. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 23 października 2016, 20:46

Niewinność

Niewin­ność nie jest niczym złym
Wie­cznie niewin­nych pełno na świecie
Naj­pierw coś złego dzieje się,
a później spraw­cy nie znajdziecie.

Nie mówię, że jes­tem bez winy,
bo moją winą jest miejsce,
lecz miej­sce to sam wybrałem
i daw­no schowałem [...] — czytaj całość

wiersz • 20 maja 2016, 22:08

"W przeszłości zad­baj o przyszłość, by w te­raźniej­szości nie mar­twić się już o to .." 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 maja 2016, 22:44

* * *

Wczo­raj umierałem dzi­siaj jes­tem pa­nem świata.Ta­ka to jest nauka człowiek sza­nuj swe­go bra­ta.Jut­ro będę mar­twy dzi­siaj jeszcze mo­ge la­tać, póki star­czy siły nie opuszcze te­go świata.
Kiedyś byłem sam
Dzi­siaj mam swych kil­ku ludzi.Wracam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 18 kwietnia 2016, 21:04
Izu3

Jak napisał to jeden z kolegów :P "Izabela Borkowska (Izu) Młoda poet­ka, której wier­sze zachwy­ciły już wielu ludzi.Zajęła 1 miej­sce w ogólno­miej­skim kon­kursie poez­ji "Swoimi słowami". Iza pisze bo lu­bi, a w jej tek­stach kry­je się głębo­ki sens.. Po­nad­to in­te­resu­je się spor­tem oraz mu­zyką, jest także ani­matorką w Sa­lez­jańskim oratorium.. " A tak poprostu to piszę o wszystkim :)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 października 2017, 19:52natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Nie mam nic

16 października 2017, 19:37Izu3 do­dał no­wy tek­st Dziś uj­rzeć znów chcę [...]

16 października 2017, 19:36Izu3 do­dał no­wy tek­st Nieuspany Bo wciąż żywy duch [...]

16 października 2017, 19:32Izu3 do­dał no­wy tek­st Nie mam nic

13 stycznia 2017, 12:59Badylek sko­men­to­wał tek­st Czyż w ciszy nie [...]

13 stycznia 2017, 12:51Badylek sko­men­to­wał tek­st Nie szu­kaj­cie od­po­wie­dzi, ja dam [...]

13 stycznia 2017, 12:46Badylek sko­men­to­wał tek­st Jest ta­kie miej­sce..  

13 stycznia 2017, 11:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st Czyż w ciszy nie [...]

23 października 2016, 22:35Cris sko­men­to­wał tek­st Stoję na gra­nicy, gra­nicy [...]

6 lutego 2016, 22:30Izu3 do­dał no­wy tek­st Łatwopalni.